Polityka prywatności


 1. Postanowienia ogólne

  1. Strona www prowadzona jest przez właściciela strony internetowej (dalej jako: „Administrator”), który jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).
    
  2. W celu kontaktu z Administratorem w różnych zagadnieniach związanych z niniejszą Polityką Prywatności oraz ochroną danych osobowych, wyślij e-mail na adres: sredzkawatacukrowa@gmail.com
    
  3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej (dalej łącznie jako: „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika korzystającego z Serwisu, w tym do Reklamodawców i Wydawców (dalej jako: „Użytkownik”).
    
  4. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    
  5. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
    
  6. Administrator dokłada starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.
    
  7. Każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz punkt 5 poniżej) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
    
  8. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
    
  9. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności, w celu zapewnienia jej aktualności. O wszelkich zmianach dotyczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
    
  10. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.
    
 2. Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników, osób fizycznych reprezentujących Użytkowników będących osobami prawnymi oraz innych osób odwiedzających Serwis bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
     
  2. Dane osobowe pozyskiwane są w sposób zautomatyzowany.
     
 3. Przechowywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 poniżej), odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody), wypisania się z usługi newslettera lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
    
  2. W przypadku istniejącego lub potencjalnego sporu prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a także w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora, Administrator może nadal przechowywać te dane osobowe, które będą bezwzględnie konieczne dla Administratora w celu ochrony i/lub wykonywania swoich praw lub realizacji obowiązków.
    
 4. Prawa Użytkowników Serwisu

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   • celu przetwarzania;
   • kategorii odnośnych danych osobowych;
   • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
   • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
    
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
    
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

   Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
    
  4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
    
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
    
  6. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
    
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    
  9. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: sredzkawatacukrowa@gmail.com. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający rezygnację z jego otrzymywania (opcja opt-out).
    
  10. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
  11. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, jest możliwy za pomocą następujących kanałów komunikacji:
   • e-mail: sredzkawatacukrowa@gmail.com
    
 5. Wykorzystywane narzędzia analityczne oraz reklamy
  1. Google Analytics

   Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników z innymi witrynami lub aplikacjami. Dane zbierane przez Google Analytics są co do zasady zbierane anonimowo i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. Dane zbierane przez Google Analytics mogą obejmować przykładowo: przybliżoną geolokalizację, dane demograficzne, informacje o wykorzystywanym urządzeniu, systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, dostawcy Internetu, typie połączenia internetowego, a także o zachowaniu Użytkownika w serwisie.

   Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod tym linkiem: support. google.com/analytics/topic/ 2919631?hl=pl&ref_topic= 1008008
    
  2. Google Ads

   Serwis korzysta z narzędzia Google Ads, będącego systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z przekazem reklamowym poprzez kanały, które są własnością firmy Google. Google Ads zbiera przykładowo następujące rodzaje danych: zapytania wpisywanych w wyszukiwarce internetowej, dane śledzenia aktywności Użytkownika w innych serwisach. Dane zbierane przez Google Ads co do zasady nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

   Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej tutaj: policies.google.com/privacy

   Użytkownik może samodzielnie zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany w linku: support.google.com/ google-ads /answer/32050
    
  3. Remarketing

   Serwis korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Analytics w połączeniu z narzędziem Google Ads dostarczanym przez Google.

   Remarketing stanowi sposób prowadzenia działań reklamowych w sieci Internet. Działania reklamowe kierowane są do osób, które odwiedziły stronę internetową Serwisu. Poprzez wykorzystanie mechanizmów opartych o pliki cookies, określane jest zainteresowanie Użytkownika danym produktem lub usługą, na podstawie których do Użytkownika kierowany jest określony przekaz marketingowy. Komunikaty marketingowe są wyświetlane Użytkownikowi podczas korzystania przez Użytkownika z wyszukiwarki Google, przeglądania witryn internetowych lub w ramach jego obecności na portalach społecznościowych.

   Użytkownicy mogą samodzielnie wyłączyć opcję remarketingu na wykorzystywanych urządzeniach poprzez opcję dezaktywacji dostępna link tu: google.com/ settings/ads /onweb/
    
  4. Polityka prywatności Google

   Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Google opisane zostały w polityce prywatności Google dostępnej na stronie: policies.google.com/privacy
     
 6. Informacje o plikach cookies
   
  1. Cookie to plik tekstowy, który za zgodą Użytkowników jest zapisywany przez serwer strony internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Odzyskanie lub odczytanie zawartość takiego pliku cookie jest możliwe wyłącznie z poziomy danego serwera strony internetowej. Każdy plik cookie jest unikalny dla przeglądarki internetowej Użytkownika i zawiera anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator oraz nazwę strony.
    
  2. Pliki cookie mogą stanowić także dane osobowe, do których zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej Polityki prywatności.
    
  3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, które są bezwzględnie konieczne do działania Serwisu. Pozostałe pliki cookies Usługodawca wykorzystuje na podstawie zgody Użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie:

   - Google LLC : analiza zachowań Użytkowników w Serwisie, usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne : opcjonalne (fakultatywne)
   - Facebook Inc : usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne : opcjonalne (fakultatywne)
    
  4. Podmiotami, które mogą instalować oraz wykorzystywać pliki cookies w ramach Serwisu na podstawie zgody Użytkownika są Usługodawca oraz:
   • Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora wejdź tu: policies.google.com/privacy
   • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: facebook.com/policy.php
    
  5. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
    
  6. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: (i) na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), (ii) do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 powyżej), lub (iii) do odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
    
  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    
  8. Użytkownik może w każdym momencie zarządzać wyrażoną zgodą na przetwarzanie plików cookies, klikając Polityka Prywatności Cookies
    
 7. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
    
  2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie przez jego Użytkowników mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
    
  3. Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.

Usługi:

wata cukrowa, słodycze żelki, popcorn, świeża wata cukrowa, zakręcone ziemniaki, ziemniaczane frytki, gumisie żelki, zimne soki, napoje z lodem, cukrowa wata dla dzieci, kolorowa wata cukrowa, ziemniaki zawijane na patyku, frytki kręcone na patyku, smakowy popcorn, popcorn z solą, karmelowy popcorn

Okolica:

Kryniczno, Brodno, Środa Śląska, Bukówek, Cesarzowice, Chwalimierz, Ciechów, Gozdawa, Jastrzębce, Jugowiec, Juszczyn, Kobylniki, Komorniki, Kulin, Lipnica, Michałów, Ogrodnica, Pęczków, Proszków, Przedmoście, Rakoszyce, Rzeczyca, Słup, Szczepanów, Święte, Wojczyce, Wrocisławice, Zakrzów,
RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.